صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به سياستهاي اتحاديه اروپا براي اعمال رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به سياستهاي اتحاديه اروپا براي اعمال رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به سياستهاي اتحاديه اروپا براي اعمال رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به سياستهاي اتحاديه اروپا براي اعمال رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به سياستهاي اتحاديه اروپا براي اعمال رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به سياستهاي اتحاديه اروپا براي اعمال رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به سياستهاي اتحاديه اروپا براي اعمال رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> فرانسه؛ تظاهرات عليه طرح رياضت اقتصادي اروپا