ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد : به اطلاع همه هموطنان و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند که اخذ رأي در شعب ثبت نام و سيار فقط با ارائه شناسنامه رأي دهنده ازجانب شخص رأي دهنده امکان پذير است و هيچ مدرک ديگري قابل قبول نيست.
"> ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد : به اطلاع همه هموطنان و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند که اخذ رأي در شعب ثبت نام و سيار فقط با ارائه شناسنامه رأي دهنده ازجانب شخص رأي دهنده امکان پذير است و هيچ مدرک ديگري قابل قبول نيست.
"> ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد : به اطلاع همه هموطنان و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند که اخذ رأي در شعب ثبت نام و سيار فقط با ارائه شناسنامه رأي دهنده ازجانب شخص رأي دهنده امکان پذير است و هيچ مدرک ديگري قابل قبول نيست.
"> ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد : به اطلاع همه هموطنان و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند که اخذ رأي در شعب ثبت نام و سيار فقط با ارائه شناسنامه رأي دهنده ازجانب شخص رأي دهنده امکان پذير است و هيچ مدرک ديگري قابل قبول نيست.
"> ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد : به اطلاع همه هموطنان و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند که اخذ رأي در شعب ثبت نام و سيار فقط با ارائه شناسنامه رأي دهنده ازجانب شخص رأي دهنده امکان پذير است و هيچ مدرک ديگري قابل قبول نيست.
"> ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد : به اطلاع همه هموطنان و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند که اخذ رأي در شعب ثبت نام و سيار فقط با ارائه شناسنامه رأي دهنده ازجانب شخص رأي دهنده امکان پذير است و هيچ مدرک ديگري قابل قبول نيست.
"> ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد : به اطلاع همه هموطنان و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند که اخذ رأي در شعب ثبت نام و سيار فقط با ارائه شناسنامه رأي دهنده ازجانب شخص رأي دهنده امکان پذير است و هيچ مدرک ديگري قابل قبول نيست.
"> راي گيري ؛ فقط با شناسنامه