ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي و کردستان همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري را برگزار مي کنند."> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي و کردستان همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري را برگزار مي کنند."> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي و کردستان همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري را برگزار مي کنند."> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي و کردستان همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري را برگزار مي کنند."> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي و کردستان همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري را برگزار مي کنند."> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي و کردستان همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري را برگزار مي کنند."> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي و کردستان همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،  انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري را برگزار مي کنند."> انتخابات مياندوه اي مجلس خبرگان در 2 استان