جانشين رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در نهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخابيه شعب خاصي براي اقليت هاي ديني نيز پيش بيني شده است."> جانشين رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در نهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخابيه شعب خاصي براي اقليت هاي ديني نيز پيش بيني شده است."> جانشين رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در نهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخابيه شعب خاصي براي اقليت هاي ديني نيز پيش بيني شده است."> جانشين رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در نهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخابيه شعب خاصي براي اقليت هاي ديني نيز پيش بيني شده است."> جانشين رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در نهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخابيه شعب خاصي براي اقليت هاي ديني نيز پيش بيني شده است."> جانشين رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در نهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخابيه شعب خاصي براي اقليت هاي ديني نيز پيش بيني شده است."> جانشين رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در نهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در چند حوزه انتخابيه شعب خاصي براي اقليت هاي ديني نيز پيش بيني شده است."> نوري : شعب خاص انتخاباتي براي اقليت هاي ديني | خبرگزاری صدا و سیما