رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: کار با دستگاه هايي که به منظور اخذ رأي به شکل رايانه اي طراحي شده بسيار آسان است و حتي افراد کم سواد نيز مي توانند با اين دستگاه ها کار کنند و رأي خود را بدهند."> رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: کار با دستگاه هايي که به منظور اخذ رأي به شکل رايانه اي طراحي شده بسيار آسان است و حتي افراد کم سواد نيز مي توانند با اين دستگاه ها کار کنند و رأي خود را بدهند."> رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: کار با دستگاه هايي که به منظور اخذ رأي به شکل رايانه اي طراحي شده بسيار آسان است و حتي افراد کم سواد نيز مي توانند با اين دستگاه ها کار کنند و رأي خود را بدهند."> رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: کار با دستگاه هايي که به منظور اخذ رأي به شکل رايانه اي طراحي شده بسيار آسان است و حتي افراد کم سواد نيز مي توانند با اين دستگاه ها کار کنند و رأي خود را بدهند."> رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: کار با دستگاه هايي که به منظور اخذ رأي به شکل رايانه اي طراحي شده بسيار آسان است و حتي افراد کم سواد نيز مي توانند با اين دستگاه ها کار کنند و رأي خود را بدهند."> رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: کار با دستگاه هايي که به منظور اخذ رأي به شکل رايانه اي طراحي شده بسيار آسان است و حتي افراد کم سواد نيز مي توانند با اين دستگاه ها کار کنند و رأي خود را بدهند."> رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: کار با دستگاه هايي که به منظور اخذ رأي به شکل رايانه اي طراحي شده بسيار آسان است و حتي افراد کم سواد نيز مي توانند با اين دستگاه ها کار کنند و رأي خود را بدهند."> افراد کم سواد مي توانند رايانه‌اي راي دهند