گزارش خبرنگاران واحد مرکزي خبر از سراسر کشور حاکيست در بسياري از شهرها مردم از ساعتي قبل در پشت
درب حوزه هاي اخذ راي حضور پيدا کرده بودند تا راي خودرا به صندوق بيندازند .
"> گزارش خبرنگاران واحد مرکزي خبر از سراسر کشور حاکيست در بسياري از شهرها مردم از ساعتي قبل در پشت
درب حوزه هاي اخذ راي حضور پيدا کرده بودند تا راي خودرا به صندوق بيندازند .
"> گزارش خبرنگاران واحد مرکزي خبر از سراسر کشور حاکيست در بسياري از شهرها مردم از ساعتي قبل در پشت
درب حوزه هاي اخذ راي حضور پيدا کرده بودند تا راي خودرا به صندوق بيندازند .
"> گزارش خبرنگاران واحد مرکزي خبر از سراسر کشور حاکيست در بسياري از شهرها مردم از ساعتي قبل در پشت
درب حوزه هاي اخذ راي حضور پيدا کرده بودند تا راي خودرا به صندوق بيندازند .
"> گزارش خبرنگاران واحد مرکزي خبر از سراسر کشور حاکيست در بسياري از شهرها مردم از ساعتي قبل در پشت
درب حوزه هاي اخذ راي حضور پيدا کرده بودند تا راي خودرا به صندوق بيندازند .
"> گزارش خبرنگاران واحد مرکزي خبر از سراسر کشور حاکيست در بسياري از شهرها مردم از ساعتي قبل در پشت
درب حوزه هاي اخذ راي حضور پيدا کرده بودند تا راي خودرا به صندوق بيندازند .
"> گزارش خبرنگاران واحد مرکزي خبر از سراسر کشور حاکيست در بسياري از شهرها مردم از ساعتي قبل در پشت
درب حوزه هاي اخذ راي حضور پيدا کرده بودند تا راي خودرا به صندوق بيندازند .
"> گزارش خبرنگاران از شور و نشاط انتخاباتي مردم