سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مردم ما هوشيار، هوشمند و موقعيت‌شناس هستند و با حضور خود در صحنه‌هاي مختلف، پاسخي محکم به استکبار و دشمنان مي‌دهند.
"> سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مردم ما هوشيار، هوشمند و موقعيت‌شناس هستند و با حضور خود در صحنه‌هاي مختلف، پاسخي محکم به استکبار و دشمنان مي‌دهند.
"> سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مردم ما هوشيار، هوشمند و موقعيت‌شناس هستند و با حضور خود در صحنه‌هاي مختلف، پاسخي محکم به استکبار و دشمنان مي‌دهند.
"> سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مردم ما هوشيار، هوشمند و موقعيت‌شناس هستند و با حضور خود در صحنه‌هاي مختلف، پاسخي محکم به استکبار و دشمنان مي‌دهند.
"> سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مردم ما هوشيار، هوشمند و موقعيت‌شناس هستند و با حضور خود در صحنه‌هاي مختلف، پاسخي محکم به استکبار و دشمنان مي‌دهند.
"> سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مردم ما هوشيار، هوشمند و موقعيت‌شناس هستند و با حضور خود در صحنه‌هاي مختلف، پاسخي محکم به استکبار و دشمنان مي‌دهند.
"> سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت: مردم ما هوشيار، هوشمند و موقعيت‌شناس هستند و با حضور خود در صحنه‌هاي مختلف، پاسخي محکم به استکبار و دشمنان مي‌دهند.
"> تقوي: مردم با هوشياري در صحنه حضور دارند