نخست وزير روسيه اعلام کرد: منابع اطلاع رساني بين المللي گزارشهايي بر خلاف آنچه در سوريه جريان دارد منتشر مي کنند."> نخست وزير روسيه اعلام کرد: منابع اطلاع رساني بين المللي گزارشهايي بر خلاف آنچه در سوريه جريان دارد منتشر مي کنند."> نخست وزير روسيه اعلام کرد: منابع اطلاع رساني بين المللي گزارشهايي بر خلاف آنچه در سوريه جريان دارد منتشر مي کنند."> نخست وزير روسيه اعلام کرد: منابع اطلاع رساني بين المللي گزارشهايي بر خلاف آنچه در سوريه جريان دارد منتشر مي کنند."> نخست وزير روسيه اعلام کرد: منابع اطلاع رساني بين المللي گزارشهايي بر خلاف آنچه در سوريه جريان دارد منتشر مي کنند."> نخست وزير روسيه اعلام کرد: منابع اطلاع رساني بين المللي گزارشهايي بر خلاف آنچه در سوريه جريان دارد منتشر مي کنند."> نخست وزير روسيه اعلام کرد: منابع اطلاع رساني بين المللي گزارشهايي بر خلاف آنچه در سوريه جريان دارد منتشر مي کنند."> پوتين: گزارش غرب درباره سوريه غيرواقعي است