اگرچه آمريکاييها تصريح کرده اند با عاملان حادثه قرآن سوزي  برخورد انضباطي خواهند کرد اما افغانها اين اقدامات را کافي نمي دانند .
"> اگرچه آمريکاييها تصريح کرده اند با عاملان حادثه قرآن سوزي  برخورد انضباطي خواهند کرد اما افغانها اين اقدامات را کافي نمي دانند .
"> اگرچه آمريکاييها تصريح کرده اند با عاملان حادثه قرآن سوزي  برخورد انضباطي خواهند کرد اما افغانها اين اقدامات را کافي نمي دانند .
"> اگرچه آمريکاييها تصريح کرده اند با عاملان حادثه قرآن سوزي  برخورد انضباطي خواهند کرد اما افغانها اين اقدامات را کافي نمي دانند .
"> اگرچه آمريکاييها تصريح کرده اند با عاملان حادثه قرآن سوزي  برخورد انضباطي خواهند کرد اما افغانها اين اقدامات را کافي نمي دانند .
"> اگرچه آمريکاييها تصريح کرده اند با عاملان حادثه قرآن سوزي  برخورد انضباطي خواهند کرد اما افغانها اين اقدامات را کافي نمي دانند .
"> اگرچه آمريکاييها تصريح کرده اند با عاملان حادثه قرآن سوزي  برخورد انضباطي خواهند کرد اما افغانها اين اقدامات را کافي نمي دانند .
"> افغان ها: اشد مجازات عاملان توهين به قرآن