مردم يمن بار ديگر با تظاهرات در خيابان هاي شهر صنعا پايتخت خواستار اجراي اصلاحات و ريشه کني فساد در رژيم اين کشور شدند.

">

 مردم يمن بار ديگر با تظاهرات در خيابان هاي شهر صنعا پايتخت خواستار اجراي اصلاحات و ريشه کني فساد در رژيم اين کشور شدند.

">

 مردم يمن بار ديگر با تظاهرات در خيابان هاي شهر صنعا پايتخت خواستار اجراي اصلاحات و ريشه کني فساد در رژيم اين کشور شدند.

">

 مردم يمن بار ديگر با تظاهرات در خيابان هاي شهر صنعا پايتخت خواستار اجراي اصلاحات و ريشه کني فساد در رژيم اين کشور شدند.

">

 مردم يمن بار ديگر با تظاهرات در خيابان هاي شهر صنعا پايتخت خواستار اجراي اصلاحات و ريشه کني فساد در رژيم اين کشور شدند.

">

 مردم يمن بار ديگر با تظاهرات در خيابان هاي شهر صنعا پايتخت خواستار اجراي اصلاحات و ريشه کني فساد در رژيم اين کشور شدند.

">

 مردم يمن بار ديگر با تظاهرات در خيابان هاي شهر صنعا پايتخت خواستار اجراي اصلاحات و ريشه کني فساد در رژيم اين کشور شدند.

"> ادامه تظاهرات مردم يمن