معاون وزير خارجه سوريه به هيئتي از رسانه هاي ايراني گفت گروههاي تروريستي با سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي ملت سوريه را مي کشند و مرتکب جنايت مي شوند ."> معاون وزير خارجه سوريه به هيئتي از رسانه هاي ايراني گفت گروههاي تروريستي با سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي ملت سوريه را مي کشند و مرتکب جنايت مي شوند ."> معاون وزير خارجه سوريه به هيئتي از رسانه هاي ايراني گفت گروههاي تروريستي با سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي ملت سوريه را مي کشند و مرتکب جنايت مي شوند ."> معاون وزير خارجه سوريه به هيئتي از رسانه هاي ايراني گفت گروههاي تروريستي با سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي ملت سوريه را مي کشند و مرتکب جنايت مي شوند ."> معاون وزير خارجه سوريه به هيئتي از رسانه هاي ايراني گفت گروههاي تروريستي با سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي ملت سوريه را مي کشند و مرتکب جنايت مي شوند ."> معاون وزير خارجه سوريه به هيئتي از رسانه هاي ايراني گفت گروههاي تروريستي با سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي ملت سوريه را مي کشند و مرتکب جنايت مي شوند ."> معاون وزير خارجه سوريه به هيئتي از رسانه هاي ايراني گفت گروههاي تروريستي با سلاحهاي آمريکايي و اسرائيلي ملت سوريه را مي کشند و مرتکب جنايت مي شوند ."> کشتارمردم سوريه باسلاح هاي آمريکايي واسرائيلي