رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بسياري از کشورهاي جهان متقاضي همکاري هاي مشترک علمي و فناوري با دانشگاه شريف هستند و حتي برخي از کشورها براي همکاري سفيرشان را مي فرستند.
"> رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بسياري از کشورهاي جهان متقاضي همکاري هاي مشترک علمي و فناوري با دانشگاه شريف هستند و حتي برخي از کشورها براي همکاري سفيرشان را مي فرستند.
"> رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بسياري از کشورهاي جهان متقاضي همکاري هاي مشترک علمي و فناوري با دانشگاه شريف هستند و حتي برخي از کشورها براي همکاري سفيرشان را مي فرستند.
"> رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بسياري از کشورهاي جهان متقاضي همکاري هاي مشترک علمي و فناوري با دانشگاه شريف هستند و حتي برخي از کشورها براي همکاري سفيرشان را مي فرستند.
"> رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بسياري از کشورهاي جهان متقاضي همکاري هاي مشترک علمي و فناوري با دانشگاه شريف هستند و حتي برخي از کشورها براي همکاري سفيرشان را مي فرستند.
"> رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بسياري از کشورهاي جهان متقاضي همکاري هاي مشترک علمي و فناوري با دانشگاه شريف هستند و حتي برخي از کشورها براي همکاري سفيرشان را مي فرستند.
"> رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت: بسياري از کشورهاي جهان متقاضي همکاري هاي مشترک علمي و فناوري با دانشگاه شريف هستند و حتي برخي از کشورها براي همکاري سفيرشان را مي فرستند.
"> کشورهاي جهان متقاضي همکاري با دانشگاه شريف