کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد تاريخ برگزاري رقابتهاي فوتسال قهرماني اين قاره تغيير کرده است.
"> کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد تاريخ برگزاري رقابتهاي فوتسال قهرماني اين قاره تغيير کرده است.
"> کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد تاريخ برگزاري رقابتهاي فوتسال قهرماني اين قاره تغيير کرده است.
"> کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد تاريخ برگزاري رقابتهاي فوتسال قهرماني اين قاره تغيير کرده است.
"> کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد تاريخ برگزاري رقابتهاي فوتسال قهرماني اين قاره تغيير کرده است.
"> کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد تاريخ برگزاري رقابتهاي فوتسال قهرماني اين قاره تغيير کرده است.
"> کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد تاريخ برگزاري رقابتهاي فوتسال قهرماني اين قاره تغيير کرده است.
"> فوتسال قهرماني آسيا يک هفته ديرتر برگزار مي شود