بنا براعلام معاون وزير نفت پاکستان، مرحله دوم ساخت بخش پاکستاني خط لوله واردات گاز از ايران آغاز شد."> بنا براعلام معاون وزير نفت پاکستان، مرحله دوم ساخت بخش پاکستاني خط لوله واردات گاز از ايران آغاز شد."> بنا براعلام معاون وزير نفت پاکستان، مرحله دوم ساخت بخش پاکستاني خط لوله واردات گاز از ايران آغاز شد."> بنا براعلام معاون وزير نفت پاکستان، مرحله دوم ساخت بخش پاکستاني خط لوله واردات گاز از ايران آغاز شد."> بنا براعلام معاون وزير نفت پاکستان، مرحله دوم ساخت بخش پاکستاني خط لوله واردات گاز از ايران آغاز شد."> بنا براعلام معاون وزير نفت پاکستان، مرحله دوم ساخت بخش پاکستاني خط لوله واردات گاز از ايران آغاز شد."> بنا براعلام معاون وزير نفت پاکستان، مرحله دوم ساخت بخش پاکستاني خط لوله واردات گاز از ايران آغاز شد."> آغاز مرحله دوم بخش پاکستاني خط لوله ايران-پاکستان