امروز در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل سهام 52 واحد رشد کرد و به 25 هزار و 417 واحد رسيد.
"> امروز در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل سهام 52 واحد رشد کرد و به 25 هزار و 417 واحد رسيد.
"> امروز در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل سهام 52 واحد رشد کرد و به 25 هزار و 417 واحد رسيد.
"> امروز در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل سهام 52 واحد رشد کرد و به 25 هزار و 417 واحد رسيد.
"> امروز در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل سهام 52 واحد رشد کرد و به 25 هزار و 417 واحد رسيد.
"> امروز در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل سهام 52 واحد رشد کرد و به 25 هزار و 417 واحد رسيد.
"> امروز در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل سهام 52 واحد رشد کرد و به 25 هزار و 417 واحد رسيد.
"> داد و ستد 485 ميليون سهم در بورس تهران