جشن نيکوکاري 17 اسفند در مدارس شهر تهران برگزار و هداياي دانش آموزان به نيازمندان جمع آوري مي شود."> جشن نيکوکاري 17 اسفند در مدارس شهر تهران برگزار و هداياي دانش آموزان به نيازمندان جمع آوري مي شود."> جشن نيکوکاري 17 اسفند در مدارس شهر تهران برگزار و هداياي دانش آموزان به نيازمندان جمع آوري مي شود."> جشن نيکوکاري 17 اسفند در مدارس شهر تهران برگزار و هداياي دانش آموزان به نيازمندان جمع آوري مي شود."> جشن نيکوکاري 17 اسفند در مدارس شهر تهران برگزار و هداياي دانش آموزان به نيازمندان جمع آوري مي شود."> جشن نيکوکاري 17 اسفند در مدارس شهر تهران برگزار و هداياي دانش آموزان به نيازمندان جمع آوري مي شود."> جشن نيکوکاري 17 اسفند در مدارس شهر تهران برگزار و هداياي دانش آموزان به نيازمندان جمع آوري مي شود."> جشن نيکوکاري در مدارس تهران؛ 17 اسفند