با شمارش نيمي از آراي صندوق هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري روسيه ، ولاديمير پوتين با کسب 64 و 39 صدم درصد آرا همچنان پيشتاز است.
"> با شمارش نيمي از آراي صندوق هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري روسيه ، ولاديمير پوتين با کسب 64 و 39 صدم درصد آرا همچنان پيشتاز است.
"> با شمارش نيمي از آراي صندوق هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري روسيه ، ولاديمير پوتين با کسب 64 و 39 صدم درصد آرا همچنان پيشتاز است.
"> با شمارش نيمي از آراي صندوق هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري روسيه ، ولاديمير پوتين با کسب 64 و 39 صدم درصد آرا همچنان پيشتاز است.
"> با شمارش نيمي از آراي صندوق هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري روسيه ، ولاديمير پوتين با کسب 64 و 39 صدم درصد آرا همچنان پيشتاز است.
"> با شمارش نيمي از آراي صندوق هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري روسيه ، ولاديمير پوتين با کسب 64 و 39 صدم درصد آرا همچنان پيشتاز است.
"> با شمارش نيمي از آراي صندوق هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري روسيه ، ولاديمير پوتين با کسب 64 و 39 صدم درصد آرا همچنان پيشتاز است.
"> پوتين پيروز انتخابات رياست جمهوري روسيه