دستور هشت بندی رئیس جمهور برای بهبود کم و کیف صنعت خودرو. آقای رئیسی: باید ضمن انحصارشکنی و از رده خارج کردن خودروهای ناایمن، خودرو اقتصادی در کشور تولید شود 
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱- ۲۲:۵۳دستور هشت بندی رئیس جمهور برای بهبود کم و کیف صنعت خودرو. آقای رئیسی: باید ضمن انحصارشکنی و از رده خارج کردن خودروهای ناایمن، خودرو اقتصادی در کشور تولید شود 


==================================

گره پرونده کثیرالشاکی پتروشیمی گلستان در راه باز شدن. پیگیری رئیس قوه قضائیه برای احیای این مجموعه تولیدی؛ به نتیجهِ اولیه رسید.


================================

امریکا و اروپا در حال تسلیح بیشتر اوکراین برای جنگ با روسیه. وزیرامورخارجه روسیه با هشدار درباره درگیرشدن ناتو در ماجرا: اگر جنگی در بگیرد جنگی هسته ای خواهد بود


نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha