با شمارش 98 و نيم درصد آراي انتخابات رياست جمهوري روسيه ولاديمير پوتين با کسب 64 و 50 دهم درصد اراي ماخوذه پيروز انتخابات شد .
"> با شمارش 98 و نيم درصد آراي انتخابات رياست جمهوري روسيه ولاديمير پوتين با کسب 64 و 50 دهم درصد اراي ماخوذه پيروز انتخابات شد .
"> با شمارش 98 و نيم درصد آراي انتخابات رياست جمهوري روسيه ولاديمير پوتين با کسب 64 و 50 دهم درصد اراي ماخوذه پيروز انتخابات شد .
"> با شمارش 98 و نيم درصد آراي انتخابات رياست جمهوري روسيه ولاديمير پوتين با کسب 64 و 50 دهم درصد اراي ماخوذه پيروز انتخابات شد .
"> با شمارش 98 و نيم درصد آراي انتخابات رياست جمهوري روسيه ولاديمير پوتين با کسب 64 و 50 دهم درصد اراي ماخوذه پيروز انتخابات شد .
"> با شمارش 98 و نيم درصد آراي انتخابات رياست جمهوري روسيه ولاديمير پوتين با کسب 64 و 50 دهم درصد اراي ماخوذه پيروز انتخابات شد .
"> با شمارش 98 و نيم درصد آراي انتخابات رياست جمهوري روسيه ولاديمير پوتين با کسب 64 و 50 دهم درصد اراي ماخوذه پيروز انتخابات شد .
"> پوتين در انتخابات روسيه پيروز شد