رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت ايران فهم و تعريف درستي از منافع ملي و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود دارد.
"> رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت ايران فهم و تعريف درستي از منافع ملي و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود دارد.
"> رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت ايران فهم و تعريف درستي از منافع ملي و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود دارد.
"> رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت ايران فهم و تعريف درستي از منافع ملي و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود دارد.
"> رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت ايران فهم و تعريف درستي از منافع ملي و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود دارد.
"> رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت ايران فهم و تعريف درستي از منافع ملي و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود دارد.
"> رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت ايران فهم و تعريف درستي از منافع ملي و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود دارد.
"> ملت ايران فهم درستي از منافع ملي خود دارد