در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد اجرا نشدن بخشي از بندها و تبصره هاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور رأي مثبت دادند.
"> در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد اجرا نشدن بخشي از بندها و تبصره هاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور رأي مثبت دادند.
"> در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد اجرا نشدن بخشي از بندها و تبصره هاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور رأي مثبت دادند.
"> در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد اجرا نشدن بخشي از بندها و تبصره هاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور رأي مثبت دادند.
"> در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد اجرا نشدن بخشي از بندها و تبصره هاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور رأي مثبت دادند.
"> در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد اجرا نشدن بخشي از بندها و تبصره هاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور رأي مثبت دادند.
"> در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد اجرا نشدن بخشي از بندها و تبصره هاي قانون بودجه سال 1390 کل کشور رأي مثبت دادند.
"> راي مثبت مجلس به بخشي از قانون بودجه 90