رئيس جمهوري اسلامي ايران رشد علمي کشور را شتابان خواند و گفت: با اين روند در کمتر از 10 سال آينده ايران به يکي از مراجع علمي دنيا تبديل خواهد شد. "> رئيس جمهوري اسلامي ايران رشد علمي کشور را شتابان خواند و گفت: با اين روند در کمتر از 10 سال آينده ايران به يکي از مراجع علمي دنيا تبديل خواهد شد. "> رئيس جمهوري اسلامي ايران رشد علمي کشور را شتابان خواند و گفت: با اين روند در کمتر از 10 سال آينده ايران به يکي از مراجع علمي دنيا تبديل خواهد شد. "> رئيس جمهوري اسلامي ايران رشد علمي کشور را شتابان خواند و گفت: با اين روند در کمتر از 10 سال آينده ايران به يکي از مراجع علمي دنيا تبديل خواهد شد. "> رئيس جمهوري اسلامي ايران رشد علمي کشور را شتابان خواند و گفت: با اين روند در کمتر از 10 سال آينده ايران به يکي از مراجع علمي دنيا تبديل خواهد شد. "> رئيس جمهوري اسلامي ايران رشد علمي کشور را شتابان خواند و گفت: با اين روند در کمتر از 10 سال آينده ايران به يکي از مراجع علمي دنيا تبديل خواهد شد. "> رئيس جمهوري اسلامي ايران رشد علمي کشور را شتابان خواند و گفت: با اين روند در کمتر از 10 سال آينده ايران به يکي از مراجع علمي دنيا تبديل خواهد شد. "> ايران از مراجع علمي دنيا در10 سال آينده