پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط به نقل از منابع ترك اعلام کرد : هواپيماهاي بدون خلبان اسراييلي در كشتن شهروندان سوري شركت داشتند .
"> پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط به نقل از منابع ترك اعلام کرد : هواپيماهاي بدون خلبان اسراييلي در كشتن شهروندان سوري شركت داشتند .
"> پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط به نقل از منابع ترك اعلام کرد : هواپيماهاي بدون خلبان اسراييلي در كشتن شهروندان سوري شركت داشتند .
"> پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط به نقل از منابع ترك اعلام کرد : هواپيماهاي بدون خلبان اسراييلي در كشتن شهروندان سوري شركت داشتند .
"> پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط به نقل از منابع ترك اعلام کرد : هواپيماهاي بدون خلبان اسراييلي در كشتن شهروندان سوري شركت داشتند .
"> پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط به نقل از منابع ترك اعلام کرد : هواپيماهاي بدون خلبان اسراييلي در كشتن شهروندان سوري شركت داشتند .
"> پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط به نقل از منابع ترك اعلام کرد : هواپيماهاي بدون خلبان اسراييلي در كشتن شهروندان سوري شركت داشتند .
"> هواپيماهاي جاسوسي صهيونيستها در خدمت تروريستهادرسوريه