معاون صداي رسانه ملي گفت: راديو از توليد مداحي هاي شاد ،‌ اميدبخش و  متناسب با مناسبتها  استقبال و در شبکه هاي مختلف راديويي استفاده مي کند ."> معاون صداي رسانه ملي گفت: راديو از توليد مداحي هاي شاد ،‌ اميدبخش و  متناسب با مناسبتها  استقبال و در شبکه هاي مختلف راديويي استفاده مي کند ."> معاون صداي رسانه ملي گفت: راديو از توليد مداحي هاي شاد ،‌ اميدبخش و  متناسب با مناسبتها  استقبال و در شبکه هاي مختلف راديويي استفاده مي کند ."> معاون صداي رسانه ملي گفت: راديو از توليد مداحي هاي شاد ،‌ اميدبخش و  متناسب با مناسبتها  استقبال و در شبکه هاي مختلف راديويي استفاده مي کند ."> معاون صداي رسانه ملي گفت: راديو از توليد مداحي هاي شاد ،‌ اميدبخش و  متناسب با مناسبتها  استقبال و در شبکه هاي مختلف راديويي استفاده مي کند ."> معاون صداي رسانه ملي گفت: راديو از توليد مداحي هاي شاد ،‌ اميدبخش و  متناسب با مناسبتها  استقبال و در شبکه هاي مختلف راديويي استفاده مي کند ."> معاون صداي رسانه ملي گفت: راديو از توليد مداحي هاي شاد ،‌ اميدبخش و  متناسب با مناسبتها  استقبال و در شبکه هاي مختلف راديويي استفاده مي کند ."> استقبال راديو از توليد مداحي هاي شاد و اميد