روزنامه ديلي استار چاپ بيروت نوشت : در عمليات اخير ارتش سوريه عليه افراد مسلح در شهر حمص، سيزده افسر فرانسوي به اسارت ارتش سوريه درآمدند.
"> روزنامه ديلي استار چاپ بيروت نوشت : در عمليات اخير ارتش سوريه عليه افراد مسلح در شهر حمص، سيزده افسر فرانسوي به اسارت ارتش سوريه درآمدند.
"> روزنامه ديلي استار چاپ بيروت نوشت : در عمليات اخير ارتش سوريه عليه افراد مسلح در شهر حمص، سيزده افسر فرانسوي به اسارت ارتش سوريه درآمدند.
"> روزنامه ديلي استار چاپ بيروت نوشت : در عمليات اخير ارتش سوريه عليه افراد مسلح در شهر حمص، سيزده افسر فرانسوي به اسارت ارتش سوريه درآمدند.
"> روزنامه ديلي استار چاپ بيروت نوشت : در عمليات اخير ارتش سوريه عليه افراد مسلح در شهر حمص، سيزده افسر فرانسوي به اسارت ارتش سوريه درآمدند.
"> روزنامه ديلي استار چاپ بيروت نوشت : در عمليات اخير ارتش سوريه عليه افراد مسلح در شهر حمص، سيزده افسر فرانسوي به اسارت ارتش سوريه درآمدند.
"> روزنامه ديلي استار چاپ بيروت نوشت : در عمليات اخير ارتش سوريه عليه افراد مسلح در شهر حمص، سيزده افسر فرانسوي به اسارت ارتش سوريه درآمدند.
"> ارتش سوريه 13 افسر فرانسوي را به اسارت گرفت