رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها گفت:يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
"> رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها گفت:يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
"> رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها گفت:يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
"> رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها گفت:يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
"> رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها گفت:يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
"> رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها گفت:يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
"> رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها گفت:يارانه نقدي مرحله سيزدهم به ازاي هر نفر 45500 تومان بدون تغيير به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
"> يارانه نقدي پنجشنبه بدون تغيير در حسابها