يازدهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري امروز به رياست آيت ‌الله مهدوي‌ کني در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
"> يازدهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري امروز به رياست آيت ‌الله مهدوي‌ کني در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
"> يازدهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري امروز به رياست آيت ‌الله مهدوي‌ کني در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
"> يازدهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري امروز به رياست آيت ‌الله مهدوي‌ کني در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
"> يازدهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري امروز به رياست آيت ‌الله مهدوي‌ کني در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
"> يازدهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري امروز به رياست آيت ‌الله مهدوي‌ کني در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
"> يازدهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري امروز به رياست آيت ‌الله مهدوي‌ کني در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
"> آغاز بکار يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري